Magdalena Klepo

Datum objave: 24. 05. 2024.

Kronična konstipacija česta je pojava koja pogađa ljude svih dobnih skupina. Javlja se kada pražnjenje crijeva postane rjeđe, a stolica otežana.

Najčešće se javlja kao posljedica nedostatnog unosa vlakana i tekućine, promjena prehrambenih navika, manjka tjelesne aktivnosti i stresa. Procjenjuje se da svjetska prevalencija konstipacije iznosi 12 % do 19 %. Prema istraživanjima, između 15 % i 30 % osoba starijih od 65 godina pati od funkcionalne konstipacije, koja se javlja bez jasnog uzroka, kada je konstipacija primarni medicinski problem, a ne simptom neke druge temeljne bolesti.

Stanje funkcionalne konstipacije dijagnosticira se nakon pojave dva ili više simptoma, poput naprezanja, kvrgave ili tvrde stolice te manje od tri spontana pražnjenja crijeva tjedno u razdoblju od tri mjeseca. Provedena istraživanja ukazuju na važnu ulogu neurotransmitera poput serotonina (5-hidroksiptamin, 5-HT) i metabolizma triptofana (TRP) u patogenezi spomenutih gastrointestinalnih stanja. Metaboliti TRP-a, poput 5-HT, kinurenina i indola, mogu utjecati na funkciju gastrointestinalnog i živčanog sustava. Njihovi složeni metabolički putevi još nisu u potpunosti razjašnjeni, što objašnjava potrebu za daljnjim istraživanjima. 

Unatoč širokoj primjeni farmakoloških lijekova u liječenju kronične konstipacije, malo se istraživanja bavilo potencijalnim terapijskim pristupima koji bi uključivali dodatan unos TRP-a. Stoga je cilj nedavno provedene, dvostruko slijepe, placebom kontrolirane studije bio istražiti učinak „low FODMAP“ dijete uz dodatak L- triptofana na simptome funkcionalne konstipacije kod starijih osoba.  „Low FODMAP“ dijeta temelji se na privremenoj eliminaciji određenih vrsta ugljikohidrata iz prehrane, poput fermentabilnih oligosaharida, disaharida, monosaharida i poliola. Koristi se za smanjenje probavnih tegoba, poput nadutosti, bolova u želucu, proljeva i konstipacije.

Istraživači su regrutirali 60 sudionika s funkcionalnom konstipacijom (FC skupina) i 40 sudionika bez gastrointestinalnih simptoma (kontrolna skupina), dobi 66 do 84 godine. Sudionici kojima je dijagnosticirana funkcionalna konstipacija nasumično su raspoređeni u dvije skupine, pri čemu je jednoj pružena dijeta s niskim sadržajem FODMAP-a (n=30), a drugoj dodatak TRP-a u dozi od 1000 mg dnevno uz pridržavanje dijete s niskim sadržajem FODMAP-a (n=30), tijekom 12 tjedana.
Abdominalni simptomi procijenjeni su pomoću indeksa abdominalne boli u rasponu od 1 do 7 bodova (S-rezultat). Određene su koncentracije C-reaktivnog proteina (CRP), fekalnog kalprotektina te TRP-a i njegovih metabolita, uključujući 5-hidroksi indol octenu kiselinu (5-HIAA), kinurenin (KYN) i 3-indoksil sulfat (3-IS).

Uočeno je da su početne vrijednosti 5-HIAA u FC skupini bile niže nego u kontrolnoj skupini, dok su vrijednosti KYN i 3-IS bile više. Nadalje, utvrđena je pozitivna korelacija između težine simptoma i koncentracije 3-IS  (p<0,01). Međutim, utvrđena je negativna korelacija između težine simptoma i koncentracije 5-HIAA u urinu (p<0,001) što ukazuje da su više razine spomenutog metabolita povezane sa slabijim simptomima funkcionalne konstipacije. 

Nakon intervencije, koncentracije 5-HIAA porasle su u obje skupine, dok se težina simptoma smanjila. Međutim, smanjenje simptoma bilo je izraženije u skupini koja je primala dodatak TRP-a.
Znanstvenici zaključuju da „low FODMAP“ dijeta s dodatkom L-triptofana može pomoći starijim osobama s funkcionalnom konstipacijom. Također ističu potrebu za daljnjim istraživanjima radi boljeg razumijevanja mehanizama i uloge crijevnog mikrobioma u razvoju spomenutih stanja u svrhu razvoja učinkovitih terapijskih strategija.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email

Komentari